Prawda wy?niona


W ?Incepcji”, popularnym filmie science-fiction, wa?nym w?tkiem fabularnym jest trudno?? w stwierdzeniu, czy co? si? dzieje na jawie czy we ?nie. G?ówni bohaterowie maj? ?totemy”, czyli jakie? drobne przedmioty – jak ten na obrazku powy?ej – których w?a?ciwo?ci s? im tylko znane, dzi?ki czemu mog? oceni?, czy to, czego do?wiadczaj?, dzieje si? naprawd?. W rzeczywisto?ci ten film jest du?o bardziej ?fiction” ni? ?science”, a do sprawdzenia, czy jest si? w stanie snu, nie trzeba ?adnego totemu. Wystarczy odrobina wiedzy psychologicznej.

czytaj dalej…


Pocz?tek końca


Dzisiaj, czyli 15-ty marca 2017, mo?e okaza? si? pocz?tkiem końca ?wiata, jaki znamy. Ten szczególny dzień – jako pierwszy w historii najnowszej – ma szans? uruchomi? lawin? drastycznych przemian, które ju? kilka razy opisywa?em z grubsza w poprzednich artyku?ach. Cho? zwykle tego nie dostrzegamy, jeste?my jak ludzie ?yj?cy w końcówce lat trzydziestych ubieg?ego wieku. Nie przeczuwamy tego, co si? za chwil? wydarzy, a mo?e po prostu wypieramy z siebie t? niewygodn? ?wiadomo??.

czytaj dalej…


Artysta obna?ony

Artysta – to? brzmi dumnie. ?Nie wszystek umr?”, ?udzi? si? Horacy i tysi?ce mu podobnych egocentryków. Umarli wszyscy, a fakt, ?e kilka promili ludzko?ci zna jakie? ich s?owa czy wytwory, niczego tu nie zmienia. Tak w?a?ciwe to, co nazywamy sztuk?, jest cz?sto mieszank? psychicznej patologii twórcy z poznawcz? naiwno?ci? odbiorcy. Naga prawda nie zawsze jest pi?kna. A przynajmniej nie tak pi?kna, jak ubrana w ?nowe szaty króla” z ba?ni Andersena.

czytaj dalej…


?mierdz?ca sprawa


Joachim L?w zszokowa? fanów futbolu swoim – do?? nietuzinkowym – zachowaniem podczas ostatniego meczu Euro 2016. Trener reprezentacji Niemiec kilka razy wk?ada? r?ce w majtki, a potem je… w?cha?. Pojawia si? do?? trywialne pytanie – wtf?! (w wolnym t?umaczeniu: DLACZEGO?!)

czytaj dalej…


Hejtokryzja

Jest jedno s?owo-klucz, które robi zawrotn? karier? w naszym narcystycznym ?wiecie. ?Hejt” sta? si? ostatnio tak samo u?ytecznym wytrychem jak kiedy? ?fobia”. Teraz nie mo?na ju? kogo? lub czego? zwyczajnie nie lubi?, bo jawne nielubienie staje si? ju? przest?pstwem mowy nienawi?ci. A rzekom? nienawi?ci? jest ju? samo nazywanie Cygana Cyganem, a geja – peda?em. Nie wypada te? nazywa? prawdy po imieniu, bo jeszcze komu? mo?e zrobi? si? przykro. A tymczasem tzw. hejt to… po?yteczne zjawisko.

czytaj dalej…


Dzieciństwo trwa ca?e ?ycie

Cz?sto wydaje nam si?, ?e to, kim jeste?my, zale?y od nas samych, ?e jeste?my kowalami w?asnego losu. To jeden z najwi?kszych mitów naszej kultury. Pozwala nam jednak zachowa? dobre samopoczucie i wra?enie sprawowania kontroli nad w?asnym ?yciem , bez którego wielu popad?oby w depresj? i odr?twienie. Mo?na zak?amywa? rzeczywisto?? i oszukiwa? si?, ?e sami j? kreujemy. W istocie realizujemy jednak pewien scenariusz, napisany dla nas ju? dawno temu. A je?li faktycznie próbujemy by? kowalami w?asnego losu, to i tak musimy ku? ?elazo, które kto? nam przekaza? do obróbki w ramach mi?dzypokoleniowego spadku.

czytaj dalej…


香国竞艳,总裁让我修理一下,娇妻保卫战
homeaboutnewsPartnerscontact
侯府连生8子之后 终于生下嫡女霹雳嫡女狠妃归来大概内容嫡女为妾淡定畜牧重生斗穿越 嫡女医妃有事重生管家家嫡女
重生嫡女娇又悍全文免费阅读带系统重生的嫡女小宁宁逆女嫡妃嫡女盛宠录番外一嫡女韵华赋